HİZMETLER - Transfer Fiyatlandırması

Gümrük ve Vergi Değerlendirme

Değer; kişiden kişiye, durumdan duruma, ilişkiden ilişkiye, zamandan zamana değişen göreceli bir kavram.

Transfer Fiyatlandırması ile ilgili KVK Madde 13’ün yürürlüğe girmesini müteakiben, vergi değeri, değerleme usul hukuku, vergi değerlemesi, vergilendirilebilir değer, gümrük kıymeti tespitine ilişkin yeni yasal düzenlemeler, GATT, yeni gümrük rejimleri, Sarbanes-Oxley Yasası, uluslararası anlaşmalar, malesef bu düzenlemelerdeki çelişki ve zaafların, uyum sorunlarının, bunlardan kaynaklanan mali risklerin önemi ve birbirleriyle ilişkileri de günümüzde oldukça artmıştır. Basit bir örnek vermek gerekirse, 1961 yılında yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu’nun 268’inci maddesinde yapılan “vergi değeri” tanımlaması günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzaktır.

GRANİT’in gümrük değeri, vergi değeri ve değerleme hizmetleri aşağıdaki hususları “değer zinciri” (value chain) esasına uygun olarak yapılandırılmıştır:

“Şirket, Sektör ve Endüstri Analizi”

“Fonksiyonel Analiz”

 • Kullanılan varlıklar, üstlenilen riskler ve yerine getirilen fonksiyonlar,

 • “Sorumluluk Merkezleri” (Responsibility Centers), “Harcama Merkezleri” (Expense Centers), “Maliyet Merkezleri” (Cost Centers), “Gelir Merkezleri” (Revenue Centers), “Kar Merkezleri” (Profit Centers) ve Yatırım Merkezleri (Investment Centers),

 • İş süreçleri analizi; satınalma, piyasa araştırması ve ticaret, işleme-montaj-üretim, pazarlama ve satış, lojistik,

 • Maddi sabit kıymetler ve gayrı maddi sabit kıymetler, fikri haklar (patent, know-how, lisans, endüstriyel dizayn vb)

 • Ürün yükümlülük riski, faaliyet riski, garanti riski, piyasa riski, kur farkı riski, stok riski , kredi riski, kapasite riski, tasfiye riski, lojistik riski ve çevre riski

“Transfer Fiyatlandırması Politikası” ,

 • Fiyat belirleme, fiyat ve/veya kar kontrolü,

 • Transfer fiyatı hesaplama

 • İşlemlerin niteliğine göre, uygulanacak en uygun Transfer Fiyatlandırması yönteminin seçilmesi

“Ekonomik Analiz”

 • Mukayeseye elverişli ekonomik değişkenlerin araştırılması,

 • Mukayeseye uygun değişkenlerin ve veri bankalarının seçilmesi,

 • Mali analiz, kartil aralığı ve diğer istatistiki yöntemler,

 • Mukayeseye elverişli şirket sonuçlarının emsallere uygunluk ilkesi bakımından analizi

Transfer Fiyatlandırması konusunda daha fazla bilgi almak için, sizleri aydınlatmak ve yardımcı olmak amacıyla GRANİT tarafından yönetilen, sizlerden gelen bilgi ve önerilerin de yer aldığı;

www.transferfiyatlandirmasiturkiye.com

www.transferpricingturkey.com

web-sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.


Transfer Fiyatlandırması Yeminli Mali Müşavirlik Gümrük Uygulamaları
Transfer Fiyatlandırma Planlaması

Fonksiyonel Analiz

Benchmarking (Ekonomik Analiz)

Peşin Fiyat Anlaşmaları

Raporlama

Çifte Vergilendirme

Gümrük ve Vergi Değerlemesi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Tam Tasdik

KDV İadesi

Denetim (Audit)

Vergi İncelemesi

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Planlaması

Muhasebe

IFRS
Gümrük Rejimleri

Gümrük Kıymeti

Uygunluk Denetimi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Granit YMM © 2017  |  Info@granitymm.com