HİZMETLER - Transfer Fiyatlandırması

Transfer Fiyatlandırmasından kaynaklanan mali risklerinizin önem, büyüklük ve ciddiyetinin farkında mısınız? Ne kadar?

GRANIT; transfer fiyatlandırması konusunda dünyanın önde gelen şirketlerinden Transfer Pricing Associates’in Türkiye global partneridir.

Transfer Fiyatlandırması; özel ihtisas ve özen gerektiren, buna karşılık uygulamada pek bilinmeyen dolayısıyla da vergi mükellefleri için en ciddi ve en büyük mali risk konusudur. Başta yabancı sermaye olmak üzere, vergi mükellefi kişi ve şirketlerin gereksiz yere cezalı işlemler ile muhatap olmaması için transfer fiyatlandırmasından kaynaklanan vergi risklerini iyi analiz etmelerini, planlamalarını ve yönetmelerini özellikle tavsiye ediyoruz.

Transfer Fiyatlandırması; ilişkili kişiler arasındaki mal, hizmet ve hakların alım-satımı, kiralanması, istihdam, ödünç para alıp verme, imalat, inşaat gibi işlemlerde uygulanan fiyattır.

Bu fiyatın/bedelin keyfi olarak uygulanması veya “manipülasyonu”; işleme taraf olan ilişkili kişilerin gelir, kar veya maliyetlerini, dolayısıyla da vergi matrahlarını değiştirir ve cezalı vergi düzeltmesi yapılmasını gerektirir. Bu nedenle, ilişkili kişiler arasındaki işlemlerin bedellerinin piyasadaki “emsallerine” uygun olarak belirlenmesi kanuni zorunluluktur. Diğer taraftan, uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketler için faaliyette bulundukları ülkelerden birinde veya bazılarında transfer fiyatlandırması rejiminin uygulanmaması çifte vergilendirme riskinin artmasına neden olmaktadır.

Transfer fiyatlandırması sorununu önlemek veya olup olmadığını anlamak için;
• ilişkili kişilerin tespit edilmesi,
• ilişkili kişiler arasında yapılan işlemlerin emsallerine uygun olup olmadığını belirlemek gerekir. Bu görev ve sorumluluk; öncelikle vergi mükelleflerine aittir.

Transfer Fiyatlandırması hizmetlerimiz çokuluslu şirketlerin, holding şirketlerin,  yabancı sermayeli şirketlerin ve grup şirketlerinin mali risklerinin değerlendirilmesi, planlanması ve yönetimi üzerine kuruludur. GRANİT, müşterilerine hem Türkiye Transfer Fiyatlandırması kurallarına hem de OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde yer alan standardlara göre hizmet sunmaktadır.


GRANİT’in Transfer Fiyatlandırması hizmetleri aşağıdaki hususları esas alacak biçimde “değer zinciri” (value chain) esasına uygun olarak yapılandırılmıştır:


“Şirket, Sektör ve Endüstri Analizi”,

“Fonksiyonel Analiz”

 • Kullanılan varlıklar, üstlenilen riskler ve yerine getirilen fonksiyonlar,

 • “Sorumluluk Merkezleri” (Responsibility Centers), “Harcama Merkezleri” (Expense Centers), “Maliyet Merkezleri” (Cost Centers), “Gelir Merkezleri” (Revenue Centers), “Kar Merkezleri” (Profit Centers) ve Yatırım Merkezleri (Investment Centers),

 • İş süreçleri analizi; satınalma, piyasa araştırması ve ticaret, işleme-montaj-üretim, pazarlama ve satış, lojistik,

 • Maddi sabit kıymetler ve gayrı maddi sabit kıymetler, fikri haklar (patent, know-how, lisans, endüstriyel dizayn vb)

 • Ürün yükümlülük riski, faaliyet riski, garanti riski, piyasa riski, kur farkı riski, stok riski , kredi riski, kapasite riski, tasfiye riski, lojistik riski ve çevre riski

“Transfer Fiyatlandırması Politikası” ,

 • Fiyat belirleme, fiyat ve/veya kar kontrolü,

 • Transfer fiyatı hesaplama

 • İşlemlerin niteliğine göre, uygulanacak en uygun Transfer Fiyatlandırması yönteminin seçilmesi

“Ekonomik Analiz”

 • Mukayeseye elverişli ekonomik değişkenlerin araştırılması,

 • Mukayeseye uygun değişkenlerin ve veri bankalarının seçilmesi,

 • Mali analiz, kartil aralığı ve diğer istatistiki yöntemler,

Mukayeseye elverişli şirket sonuçlarının emsallere uygunluk ilkesi bakımından analizi

Transfer Fiyatlandırması konusunda daha fazla bilgi almak için, sizleri aydınlatmak ve yardımcı olmak amacıyla GRANİT tarafından yönetilen, sizlerden gelen bilgi ve önerilerin de yer aldığı;

www.transferfiyatlandirmasiturkiye.com

www.transferpricingturkey.com

web-sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.

 


Transfer Fiyatlandırması Yeminli Mali Müşavirlik Gümrük Uygulamaları
Transfer Fiyatlandırma Planlaması

Fonksiyonel Analiz

Benchmarking (Ekonomik Analiz)

Peşin Fiyat Anlaşmaları

Raporlama

Çifte Vergilendirme

Gümrük ve Vergi Değerlemesi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Tam Tasdik

KDV İadesi

Denetim (Audit)

Vergi İncelemesi

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi Planlaması

Muhasebe

IFRS
Gümrük Rejimleri

Gümrük Kıymeti

Uygunluk Denetimi

Uyuşmazlıkların Çözümü

Granit YMM © 2017  |  Info@granitymm.com