Güncel Konular

Güncel Konularda ara

Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin %5 Yıllık Vergi İndirimi

Vergiye Uyumlu (İyi) Mükelleflere Tanınan %5 Oranında Yıllık Vergi İndirimi

Murat TENEKECİOĞLU - YMM

Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 121’nci maddesine, 301 ve 312 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre; gelir vergisi mükellefleri (sadece ticari, zirai veya mesleki kazanç elde edenler) ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finansal şirketler hariç) aşağıdaki şartları taşıyanlara vergiye uyumlu mükellef olarak yıllık vergiden %5 indirim hakkı tanınır:

  1. Beyannameleri süresinde verme şartı: Yıllık beyannamenin ait olduğu yıl dahil, son üç yıla ait vergi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş olanlar (kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz),
  2. Hakkında eksik veya cezalı vergi ödediğine dair işlem yapılmamış olması şartı: Yıllık beyannamenin ait olduğu yıl dahil, son üç yıl içinde, haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz)
  3. Ödenmemiş vergi borcu bulunmaması şartı: İndirimden yararlanılacak yıllık beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, Yıllık beyannamenin ait olduğu yıl dahil, son üç yıla ait vergi beyannameleri için tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması ve ayrıca, vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması (usulünce mahsuben iade talep edilmesi, ancak mahsup edilecek iadenin ödenecek verginin %10’una kadar tutarda az olduğunun sonradan anlaşılması ve ödenmesi hali veya  tecil-terkin uygulamasına konu vergilerden doğan ödemelerin 15 gün içinde ödenmesi hali şart ihlali sayılmaz).
  4. Son beş yılda sahte belge düzelememiş veya kullanmamış olma şartı: Yıllık beyannamenin ait olduğu yıl dahil, son beş yılda hakkında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği ve kullandığı (VUK Md. 359) tespit edilenler, bu indirimden yararlanamaz.

% 5 yıllık vergi indiriminden yararlandıktan sonraki tarihlerde, yararlanma koşullarını taşımadığı anlaşılanlar veya vergi incelemesiyle vs tespit edilenler hakkında vergi ziyaı cezası kesilmez. Eksik alınan vergi faizi ile birlikte alınır. Vergiye uyumlu mükellefler için hesaplanan %5’lik yıllık vergiden indirim hakkı; her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

Güncel Konular

7256 Sayılı Kanun: Tahsilat, Varlık, İstihdam Barışı ve Teşvikleri-Vergi Özet Bilgi

Türkiye’de Transfer Fiyatlandırması Uygulaması

Şirketlerce Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetlerinin Muhasebesi Ve Vergilendirilmesi

Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin %5 Yıllık Vergi İndirimi

Salgın Ekonomisinde Çalışanları Koruyabilmek

Salgın Ekonomisinde Optimal Destek Paketi Nasıl Olabilir?

Salgın Ekonomisinde Şirketlere Politika Önerileri

COVID-19: Makroekonomik Belirsizlik
Murat TENEKECİOĞLU - YMM

Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kar Dağıtımı

COVID-19: Küresel Salgın Ekonomisi
Murat TENEKECİOĞLU - Ekonomist, YMM