Hizmetlerimiz

Gümrük Uyuşmazlıklarının Çözümü


GRANIT; gümrük rejimleri, gümrük kıymeti ve mevzuata uygunluk konularında gümrük idaresi ile şirketlerin arasında ortaya çıkan ihtilafların uzlaşma veya yargı yoluyla en optimal biçimde çözüme kavuşturulması için gerekli ve uzman danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

31 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; gümrük uyuşmazlıklarında mahkemelere gitmeden idari aşamada sorunların çözümü amacıyla “UZLAŞMA” yoluna gidilmesi mümkündür. Yeni düzenlemeye göre;

Gümrük Vergisi, , Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, İlave Gümrük Vergisi, Tek ve Maktu Vergi, Dampinge Karşı Vergi, Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi, Ek Mali Yükümlülükler, Toplu Konut Fonu, Tütün Fonu, Ek Fon, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Çevre Katkı Payı, Telafi Edici Vergi ve TRT Bandrol Ücreti (Ticari olmayan eşya için) uzlaşmanın konusu içinde yer alıyor.

Para cezaları bakımından ise 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 234, 235, 236, 237, 238, 239 ve 241’inci maddeleri ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 4’üncü, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 51’inci ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 16’ncı maddeleri kapsamında kesilen para cezalarının uzlaşma yoluyla indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

GRANİT’in; gümrük uyuşmazlıkları konusunda sunduğu hukuki destek hizmetlerinden ve “UZLAŞMA” hizmetlerinden yararlanmak için GRANİT-Ankara ile temasa geçebilirsiniz.