Hizmetlerimiz

Gümrük Değeri ve Vergi Değeri


Değer; kişiden kişiye, durumdan duruma, ilişkiden ilişkiye, zamandan zamana değişen göreceli bir kavram.

Transfer Fiyatlandırması ile ilgili KVK Madde 13’ün yürürlüğe girmesini müteakiben, vergi değeri, değerleme usul hukuku, vergi değerlemesi, vergilendirilebilir değer, gümrük kıymeti tespitine ilişkin yeni yasal düzenlemeler, GATT, yeni gümrük rejimleri, Sarbanes-Oxley Yasası, uluslararası anlaşmalar, malesef bu düzenlemelerdeki çelişki ve zaafların, uyum sorunlarının, bunlardan kaynaklanan mali risklerin önemi ve birbirleriyle ilişkileri de günümüzde oldukça artmıştır. Basit bir örnek vermek gerekirse, 1961 yılında yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu’nun 268’inci maddesinde yapılan “vergi değeri” tanımlaması günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır.

GRANİT YMM’nin gümrük değeri, vergi değeri ve değerleme hizmetleri entegre olarak; ilgili yerel vergi ve gümrük mevzuatına, uluslararası anlaşmalara, işletmedeki “değer zinciri” (value chain) uygulamasına bağlı olarak aşağıdaki hususları dikkate alarak sunulur:

“Şirket, Sektör ve Endüstri Analizi”

“Fonksiyonel Analiz”

 • Kullanılan varlıklar, üstlenilen riskler ve yerine getirilen fonksiyonlar,
 • “Sorumluluk Merkezleri” (Responsibility Centers), “Harcama Merkezleri” (Expense Centers), “Maliyet Merkezleri” (Cost Centers), “Gelir Merkezleri” (Revenue Centers), “Kar Merkezleri” (Profit Centers) ve Yatırım Merkezleri (Investment Centers),
 • İş süreçleri analizi; satınalma, piyasa araştırması ve ticaret, işleme-montaj-üretim, pazarlama ve satış, lojistik,
 • Maddi sabit kıymetler ve gayrı maddi sabit kıymetler, fikri haklar (patent, know-how, lisans, endüstriyel dizayn vb)
 • Ürün yükümlülük riski, faaliyet riski, garanti riski, piyasa riski, kur farkı riski, stok riski , kredi riski, kapasite riski, tasfiye riski, lojistik riski ve çevre riski

“Transfer Fiyatlandırması Politikası” ,

 • Fiyat belirleme, fiyat ve/veya kar kontrolü,
 • Transfer fiyatı hesaplama
 • İşlemlerin niteliğine göre, uygulanacak en uygun Transfer Fiyatlandırması yönteminin seçilmesi

“Ekonomik Analiz”

 • Mukayeseye elverişli ekonomik değişkenlerin araştırılması,
 • Mukayeseye uygun değişkenlerin ve veri bankalarının seçilmesi,
 • Mali analiz, kartil aralığı ve diğer istatistiki yöntemler,
 • Mukayeseye elverişli şirket sonuçlarının emsallere uygunluk ilkesi bakımından analizi

Hizmet detayları için GRANİT YMM ile temasa geçiniz.

Transfer Fiyatlandırması konusunda daha fazla bilgi almak için GRANİT YMM ile temasa geçiniz.