Hizmetlerimiz

Tam Tasdik


Mali risk planlaması ve yönetimi kapsamında; aylık müşteri ziyaretleri yaparak sunduğumuz vergi denetimi ve tam tasdik hizmetlerimizin içeriğine kısaca asağıda yer verilmektedir. İhtiyaçlarınız ve hizmet detayları için GRANİT YMM ile temasa geçiniz:

 1. Cari yılda tutulan yasal defterlere yapılan muhasebe kayıtlarının aylık ziyaretler sırasında kontrol edilmesi, kayıtların doğru yapılıp yapılmadığının, vergi kaybına neden olunup olunmadığının, vergi ve mali risklerin denetlenmesi, tespit edilmesi ve hatalı kayıtların düzeltilmesi,
 2. Yıl içinde düzenlenerek vergi dairesine ve SGK’ya verilecek olan KDV beyannameleri, muhtasar beyannameler, geçici vergi beyannameleri ile SGK bildirgelerinin kayıtlara uygun ve dogru olarak düzenlenip düzenlenmedigini kontrol edilmesi,
 3. Aylık beyanname ve bildirgelerin doğrulugunun kontrol edilmesi ve onaylanması,
 4. Yıl sonunda alıcılar, satıcılar ve bankalar ile hesap mutabakatlarının sağlanması ve kontrolü,
 5. Yıl içinde satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin faturaları düzenleyen firmalar nezdinde karşıt incelemeler yapılması, faturaların sorunlu, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı vesika (naylon fatura) olup olmadığının veya satıcıların adlarının böyle bir soruna karışıp karısmadığının tespit edilmesi, alt firmanın şirketinizden tahsil ettigi KDV’leri vergi dairesine beyan edip etmediğinin tespit edilmesi, alt firmanın vergi ile ilgili ödevlerini gereği gibi yerine getirmemiş olmasından dolayı şirketinizin bir sorun ile karşılaşmasının önüne geçilmesi,
 6. Dönem sonu işlemlerinizin (amortisman ayırma, gider kısıtlaması, reeskont, değerleme, karşılık ayırma gibi) mali mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ve uygunluğun sağlanması,
 7. Dönem sonunda mali tablolarınızın yasal defterlerinize uygun olarak düzenlenip, düzenlenmediğini kontrol ve tespit etmek, onaylamak,
 8. Dönem karınızın doğru hesaplanıp hesaplanmadığının ve geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamesinin doğru düzenlenip düzenlenmediginin kontrolü,
 9. İslemleriniz ile ilgili olarak vergi daireleri veya diğer kurum ve kuruluslardan istenebilecek izahatların yapılmasına yardımcı olmak, gerekirse bizzat görüşmelere katılıp izahat vermek,
 10. Denetim ve kontroller sırasında ortaya çıkan soru ve sorunlarla ilgili olarak gerekli bilgilendirmeleri yapmak,
 11. Tam Tasdik yaptıran şirketlerin defter ve belgeleri vergi daireleri ve kamu kurum ve kuruluşları bakımından incelenmiş sayılır.