Hizmetlerimiz

Vergi-Muhasebe ve Özel Denetim


Sadece yasal zorunluluk amacıyla vergi bakımından defter tutulması öncelikle eksikliktir. GRANİT YMM; şirketlerde bilgi ve raporlama sistemi aracı olarak ve muhasebeden beklenen tüm fonksiyonları ifa etmek üzere; genel muhasebe, yönetim ve maliyet muhasebesi sistemi kurulması ve mevcut sistemin geliştirilmesi, optimal tek düzen muhasebe hesap planının belirlenmesi ve uygulanması, muhasebe, vergi, SGK vb. yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğinin tespit edilmesi, mali risklerin yönetilerek minimize edilebilmesi için uygunluk denetimi hizmetleri sunuyor:

GRANİT YMM; ihtiyari ve isteğe bağlı olarak, özel ve risk kontrolü amaçlı denetim kapsamında; Şirket yönetiminin hazırlamış olduğu mali tabloların yanıltıcı olup olmadığını, Şirketin mali durumunu doğru, gerçek ve adil bir şekilde yansıtıp yansıtmadıklarını, mali tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikalarının ve yapılan fiziki-kaydi envanter, değerleme işlemlerinin uygun ve yeterli olup olmadığını, önemli hata payı, düzensizlik, risk veya yolsuzluk içerip içermediğini, uluslararası standardlara (ISA/IFRS), hem ulusal hem de uluslararası düzeyde IFAC tarafından belilenen mesleki etik ilkelerine ve kurallarına uygun olarak denetleyip, raporlamaktadır.

GRANİT YMM, özel denetim kapsamında ayrıca; due diligence/risk ve uygunluk denetimi/ölçümü hizmetlerini her biri ekonomi, işletme, finans, vergi, sosyal güvenlik, ticaret hukuku ve diğer yasal düzenlemeleri birlikte dikkate alarak uluslararası standartlarda ve kalitede sunmaktadır.

İhtiyaca ve duruma göre değişmekle birlikte, özel uygunluk ve mali risk denetimi-ölçümü hizmetlerimiz aşağıdaki hususları öncelikli olarak dikkate alır:

Şirketlerin;

  • Hukuki, idari, mali, ekonomik, fonksiyonel profillerinin çıkarılması,
  • Finansal risklerinin denetimi, değerlendirilmesi ve hesaplanması,
  • Mali tablolarının, mali tablolar içindeki ve dışındaki risklerinin denetimi, değerlendirmesi ve hesaplanması,
  • Finansal yapısının ve performansının tespit edilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi,
  • Finansal planlama, tahminleme, bütçeleme, işletme sermayesi, maliyet/kar merkezleri, yönetim raporlamaları ile ilgili verilerin ve sonuçların kontrolü ve değerlendirilmesi,
  • Vergi ve ceza risklerinin vergi incelemesi simulasyonu yapılarak denetlenmesi, tespit edilmesi ve değerlendirilmesi,
  • İstihdam ve sosyal güvenlikle ilgili idari para cezası risklerinin sosyal güvenlik denetimi simulasyonu yapılarak denetlenmesi, tespit edilmesi ve değerlendirilmesi,
  • İşlemlerden ve sözleşmeden doğan taahhüt ve yükümlülükleri, yasal yükümlülükleri ile ilgili risklerinin tespit edilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi.