Hizmetlerimiz

Uluslararası Vergilendirme


GRANİT YMM; uluslararası vergilendirme hizmetleri kapsamında, şirket kuruluşu, vergi-muhasebe-denetim hixmetlerine ilave olarak;

- çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının yerel, uluslararası ve OECD çerçeve anlaşmasına uygun olarak ve doğru yorumlanması ve uygulanması,

- hem yerel mevzuata hem de OECD Uluslararası transfer fiyatlandırması rehberine uygun transfer fiyatlandırması yükümlülüklerinin doğru ve eksiksiz olarak biçimde yerine getirilmesi, tek taraflı, ikili veya çok taraflı peşin fiyat anlaşmaları için yardımcı olunması,

- dijital ekonominin ve blok-zincir çözümlerinin vergilendirilmesi

hizmetlerini hem yerel mevzuata göre hem de OECD tarafından önerilen ve üye ülkeler tarafından imzalanan 'Matrah Aşındırması ve Kar Aktarımı' (BEPS: Base Erosion and Profit Shifting) eylem planı ve iş birliği anlaşmasına uygun olarak entegre biçimde sunmaktadır.

Sözkonusu hizmetlerin ayrıntılarına "Hizmetlerimiz" bölümünde alt başlıklar halinde ayrı ayrı yer verilmektedir.

Diğer taraftan, merkezi Londra’da bulunan ve üye ülkelerden oluşan Uluslarararası Muhasebe Standardları Kurulu (IASB) tarafından hazırlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standardlarının; çok sayıda ülkede halka açık şirketler tarafından kullanılması ve bağımsız dış denetim raporlama standartları bakımından zorunlu veya ihtiyari olarak kabul edilmiştir. GRANİT YMM; Tek Düzen Muhasebe Hesap Planına göre tutulan muhasebe kayıtlarının ve hazırlanan mali tabloların; IFRS’ye uygun mali tablolara dönüştürülmesi ve yabancı sermayeli şirketlerin kendi ülkelerinde uygulanmakta olan yerel muhasebe sistemine ve mali raporlara dönüştürülmesi hizmetlerini de sunmaktadır.